ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อนที่ขาดการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเนื่องจากเด็กไทยขาดการศึกษา

20

ปัญหาสังคม คือความเสียระเบียบของความสัมพันธ์ทางสังคมหรือองค์กรทางสังคม ปัญหาสังคมจะเป็นอะไรก็ได้ที่มากระทบทางลบกับความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ก็เป็นหนึ่งในปัญหาสังคม ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย การเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนต้องอาศัยระบบชีวิตและครอบครัวเป็นพื้นฐาน เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ต้องอาศัยดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผู้คอยรดน้ำพรวนดิน จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อย ที่ประสบปัญหานานาประการไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน อนาถา ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวยากจน ขาดแคลน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัยหรือบิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้การอุปการะเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กเหล่านี้เปรียบเสมือนต้นไม้ที่อ่อนแอ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้กลับกลายเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาได้

ความเจริญด้านวัตถุเข้ามามีผลต่อค่านิยมของคนในสังคม จนอาจจะลืมนึกถึง สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั้นคือ การแสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะแสวงหาความสะดวกสบาย สร้างฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชีวิต และครอบครัวของตนในด้านกายภาพ จนละเลยที่จะให้ความสำคัญด้านจิตใจ จนทำให้อาจจะทอดทิ้งใครบางคนในครอบครัวจนทำให้เกิดปัญหาอย่างเงียบๆซึ่งนำไปสู่ ปัญหาการทอดทิ้งกันและกันในสังคม หนึ่งในปัญหานั้นก็คือ เด็กถูกทอดทิ้ง  เด็กเร่ร่อนปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อนที่ขาดการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเนื่องจากเด็กไทยขาดการศึกษา ขาดการอบรมด้านศีลธรรม ขาดความอบอุ่นในอนาคตต่อไปเด็กไทยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความรู้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้หากประเทศชาติขาดประชากรที่มีการศึกษาและขาดประชากรที่มีคุณธรรมประเทศชาติเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆได้จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมีประชากรที่มีการศึกษาที่ดีเป็นจำนวนมากโดยการศึกษาจะเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นหลักเราจะพบว่าครอบครัวที่มีความอบอุ่นและพ่อแม่ให้ความเอาใจใส่แก่ลูกก็จะทำให้ลูกเป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติในอนาคต